სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისათვის სტატუსის მინიჭებ