სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისათვის სტატუსის მინიჭება