07.Dec .2020 11:41

ითვლება თუ არა დღევანდელი შეზღუდვები ფორს - მაჟორად

315
Back

ითვლება თუ არა დღევანდელი შეზღუდვები ფორს - მაჟორად

სტუმრები: დავით კლდიაშვილი - იურისტი;
თამთა ივანიშვილი - იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი