07.Jul .2022 14:50

Jaquet Droz-ისა და რუსუდან ფეტვიაშვილის კოლაბორაცია - რუსუდან ფეტვიაშვილი ქალების ნარატივში

Back

Jaquet Droz-ისა და რუსუდან ფეტვიაშვილის კოლაბორაცია - რუსუდან ფეტვიაშვილი ქალების ნარატივში

სტუმარი: რუსუდან ფეტვიაშვილი - მხატვარი