21.Mar .2022 02:30

მიგრაციის გავლენა რეგიონის ეკონომიკაზე

120
Back

მიგრაციის გავლენა რეგიონის ეკონომიკაზე
მიგრაციის ეფექტი ტურიზმის აღდგენის სტატისტიკაში

ოთარ ნადარაია - TBC - თიბისი-ს მთავარი ეკონომისტი;