11.Apr .2021 11:18

მითები და რეალობა ეფექტური ვაქცინების შესახებ

Back

მითები და რეალობა ეფექტური ვაქცინების შესახებ
ამეჰ ადალია: ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის ხელმძღვანელი