27.Oct .2020 23:27

“პანდემიამ ბევრ თურქ ბიზნესმენს თუ კომპანიას საქართველოში შემოსვლა გაურთულა”

532
Back

ინვესტორები საქართველოში - “პანდემიამ ბევრ თურქ ბიზნესმენს თუ კომპანიას საქართველოში შემოსვლა გაურთულა”