12.Nov .2020 14:48

რამდენად მარტივად შეითანხმა მთავრობამ IMF 2021 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებზე

142
Back

სახელმწიფო ვალის მშპ-თან შეფარდება რომ 60%-იან ნიშნულს გადააჭარბებს ამაზე კითხვა დღეს BMG-იმ მთავრობის სხდომის შემდეგ ფინანსთა მინისტრსაც დაუსვა.