02.Feb .2017 12:44

როდიდან დააფინანსებენ სადაზღვევოები დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურს?

1215
Back

როდიდან დააფინანსებენ სადაზღვეოები დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურს?