11.Sep .2020 15:03

საქართველოს საინვესტიციო კლიმატი ბრიტანეთის ყურადღების ცენტრში ექცევა - გოგა ხიშტოვანი ანალიტიკაში

373
Back

საქართველოს საინვესტიციო კლიმატი ბრიტანეთის ყურადღების ცენტრში ექცევა - გოგა ხიშტოვანი ანალიტიკაში


სტუმარი: გოგა ხიშტოვანი - PMCG კვლევითი ცენტრი; დირექტორი