05.Nov .2020 10:33

სექტემბრიდან დღემდე გასაყიდად 100-ზე მეტი კვების ობიექტი გამოიტანეს

372
Back

სარესტორნო ბიზნესი შექმნილ ვითარებას ვეღარ უძლებს. გარდა იმისა, რომ ისინი საკუთარი მოგების მარჟის შემცირების ხარჯზე ოპერირებენ, ახლა ბიზნესის დახურვის და მეტიც გაყიდვის პრობლემის წინაშე დგანან. რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებლის თქმით, რესტორნების გაკოტრება და მათი ბაზრიდან გასვლა სექტორში 2022 წლამდე პოზიტიურ მოლოდინების გაკეთების საშუალებას არ იძლევა.