22.ნოემბერი .2019 20:55

გორის მუნიციპალიტეტმა პოლონეთიდან მიღებული €68 354-ს ოდენობის გრანტი ვერ გამოიყენა და მისი უკან დაბრუნება მოუწია

გორის მუნიციპალიტეტმა პოლონეთიდან მიღებული €68 354-ს ოდენობის გრანტი ვერ გამოიყენა და მისი უკან დაბრუნება მოუწია
views 12322
უკან

გორის მუნიციპალიტეტს პოლონეთმა გრანტის სახით 2017 წლის 31 ივლისს 68 354 ევრო გამოუყო სოფელ ტინისხიდში შშმ პირების შენობის რეაბილიტაციისთვის, თუმცა, პროექტი არ განხორციელდა. ამის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშში წერია.

დოკუმენტის მიხედვით, პროექტი 2017 წლის 30 ნოემბრამდე უნდა დასრულებულიყო. მაგრამ სახელმწიფო აუდიტის შედეგად გამოვლინდა, რომ გორის მუნიციპალიტეტმა ვერ უზრუნველყო აღებული ვალდებულებების შესრულება და გრანტის სახით მიღებული დაფინანსების გამოყენება პროექტის განსახორციელებლად. აღნიშნული გამოწვეული იყო მუნიციპალიტეტის მიერ დაშვებული სხვადასხვა ხარვეზით.

კერძოდ, როგორც აუდიტის ანგარიშის მიხედვით ირკვევა, საგრანტო შეთანხმების გაფორმების დროს დაირღვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურები. ვინაიდან მუნიციპალიტეტის გამგებელმა შეთანხმებას ხელი მოაწერა 2017 წლის 31 ივლისს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროისთვის არ ჰქონდა კანონმდებლობით განსაზღვრული საკრებულოს წინასწარი თანხმობა და მთავრობის ნებართვა გრანტის აღებაზე. აღნიშნული პროცედურების განხორციელება დაიწყო დაგვიანებით - საგრანტო დაფინანსების მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ჩარიცხვის შემდეგ.

„დაგვიანებით დაწყებული პროცედურების გამო, მთავრობის ნებართვა მიღებული იქნა 2017 წლის 13 სექტემბერს. ნებართვის მიღების შემდეგ მოხდა ჩარიცხული თანხის კონვერტაცია ლარში, რამაც 200 149 ლარი შეადგინა. გრანტის ასახვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილება განხორციელდა 21 სექტემბერს, ხოლო შესყიდვის განხორციელების მიზნით ტენდერი გამოცხადდა 3 ნოემბერს. აღსანიშნავია, რომ ტენდერის გამოცხადებამდე, მუნიციპალიტეტმა ვერ უზრუნველყო შესაბამისი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ტენდერზე წინადადებების მიღება დასრულდა 15 ნოემბერს, თუმცა შესყიდვის პროცედურები აღარ გაგრძელდა.

ამავე პერიოდს დაემთხვა გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რეორგანიზაციის პროცესი. საბოლოოდ, სატენდერო კომისიის 2017 წლის 26 დეკემბრის ოქმის მიხედვით, სატენდერო პროცედურები შეწყდა. შეწყვეტის მიზეზად მოყვანილია ის გარემოებები, რომ 24 ნოემბრის ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით, საპროექტო დოკუმენტაციის ინსპექტირებისას გამოვლინდა ხარვეზები და იგი საჭიროებდა კორექტირებას.

ამასთან პოლონურ მხარესთან გაფორმებული შეთანხმების პირობების თანახმად სამუშაოები უნდა დასრულებულიყო 30 ნოემბერს, რაც არსებული გარემოებებიდან გამომდინარე შეუძლებელი იყო“, - წერია აუდიტის ანგარიშში.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა 2017 წლის 27 ნოემბერს პოლონურ მხარეს აცნობა, რომ შეთანხმებულ ვადაში ვერ ასრულებდა აღებულ ვალდებულებებს და სთხოვა პარტნიორობის ვადის გაგრძელება რამდენიმე თვით. აღსანიშნავია, რომ შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტი მუნიციპალიტეტს ავალდებულებდა, რომ პროექტის განხორციელებისას წარმოქმნილი ხელისშემშლელი ფაქტორებისა და პრობლემების შესახებ მოეხდინა პარტნიორის ინფორმირება. მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები გამოიკვეთა თანხის მიღების მომენტიდანვე, მუნიციპალიტეტს არ მიუმართავს პოლონური მხარისათვის და არ მიუწოდებია შესაბამისი ინფორმაცია.

საბოლოოდ, 27 ნოემბერს გაგზავნილი წერილის პასუხად, პოლონურმა მხარემ თანამშრომლობის გაგრძელებაზე უარი განაცხადა და მოითხოვა თანხის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ასახული 200 149 ლარით შესაძლებელი გახდა 65 070 ევროს შეძენა, რომელიც პოლონურ მხარეს გადაერიცხა 30 დეკემბერს. რაც შეეხება დარჩენილ 3 285 ევროს, აღნიშნული თანხა პოლონურ მხარეს გადაერიცხა 2018 წლის იანვარში, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 10.2 ათასი ლარი.

აუდიტის სამსახურის დასკვნის შედეგად, ნაცვლად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტსა და ადგილობრივ მოსახლეობას მიეღო 200 ათასი ლარის სარგებელი, პროექტი არ განხორციელდა, დასახული მიზანი ვერ იქნა მიღწეული და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არაეფექტიანად დაიხარჯა 10.2 ათასი ლარი.