02.დეკემბერი .2021 11:26

რამდენი კომპანია და მოქალაქე იხდის ქონების გადასახადს საქართველოში?

რამდენი კომპანია და მოქალაქე იხდის ქონების გადასახადს საქართველოში?
views 1127
უკან

ქონების გადასახადის გადახდის ვადა ამოიწურა. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად, ფიზიკურ პირებს ქონების გადასახადი არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა უნდა ჩაერიცხათ ბიუჯეტში. რაც შეეხება იურიდიულ პირებს, საწარმოებისთვის დედლაინი უფრო ადრე იყო - კალენდარული წლის 1 აპრილი, გარდა მიწაზე ქონების გადასახადისა. მიწის გადასახადისთვის კი ვადა ასევე 15 ნოემბერია.

შემოსავლების სამსახურში bm.ge-ის უთხრეს, რომ 2021 წლის პერიოდში გადახდილი ქონების გადასახადის მოცულობის და ამავე გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური და იურიდიული პირების შესახებ დამუშავებული ინფორმაცია 2022 წლიდან ექნებათ, ამიტომ 2017-2020 წლების სტატისტიკა გამოვითხოვეთ. 

როგორც ირკვევა, საანგარიშო პერიოდში ქონების გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირების რიცხვი მზარდი იყო:

2017 წელი - 108 677
2018 წელი - 117 610 
2019 წელი - 130 661 
2020 წელი - 140 855

რაც შეეხება ფიზიკური პირების მიერ ქონების გადასახადის სახით გადახდილი გადასახადების მოცულობას, 2019 წელთან შედარებით 2020 წელს ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი ქონების გადასახადი მცირედით, დაახლოებით, 76 ათასი ლარით შემცირდა და მათ მიერ გადახდილი ქონების გადასახადი (მათ შორის მიწის) წლების მიხედვით ასე გამოიყურება:

2017 წელი - 46 078 395.9 ლარი
2018 წელი - 48 783 020.3 ლარი
2019 წელი - 56 201 861.6 ლარი
2020 წელი - 56 125 218.7 ლარი

აღსანიშნია, რომ ფიზიკურ პირებში შედიან ინდივიდუალური მეწარმეებიც.

რაც შეეხება იურიდიულ პირებს, 2019 წელთან შედარებით, 2020 წელს ქონების გადასახადი 526-ით ნაკლებმა იურიდიულმა პირმა გადაიხადა. ორგანიზაციების რაოდენობა წლების მიხედვით ასეთია:

2017 წელი - 42 072
2018 წელი - 41 542
2019 წელი - 43 042
2020 წელი - 42 516

მოცემულ პერიოდში, დაახლოებით, 40.6 მლნ ლარით შემცირდა იურიდიული პირებისგან აკრეფილი ქონების გადასახადის მოცულობაც. გადახდილი ქონების (მათ შორის მიწის) გადასახადი წლების მიხედვით ასე ნაწილდება: 

2017 წელი - 348 676 162.2 ლარი
2018 წელი - 392 393 524.8 ლარი
2019 წელი - 418 123 026.3 ლარი
2020 წელი - 377 540 709.9 ლარი

იურიდიულ პირებში მონაწილეობს შემდეგი სამართლებრივი ფორმები: ამხანაგობა; არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი; კომანდიტური საზოგადოება; კოოპერატივი; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი; უცხოური არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალი (წარმომადგენლობა); უცხოური ორგანიზაცია; უცხოური საწარმო; უცხოური საწარმოს მუდმივი დაწესებულება (გარდა ფილიალისა (წარმომადგენლობისა); უცხოური საწარმოს ფილიალი (წარმომადგენლობა).

2021 წლის იანვარ-ოქტომბერში ნაერთ ბიუჯეტში ქონების გადასახადოს სახით 394 311 698.51 ლარი შევიდა.