06.იანვარი .2021 21:20

საკუთარი ფინანსური შედეგები გასაჯაროებისთვის მსხვილი კომპანიების 90%-მა წარადგინა

საკუთარი ფინანსური შედეგები გასაჯაროებისთვის მსხვილი კომპანიების 90%-მა წარადგინა
views 700
უკან

საქართველოში მოქმედ მსხვილ კომპანბიებს (I, II და III კატეგორიის საწარმოებს) საკუთარი წლიური ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენა ევალებათ. "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის" სამსახურის ინფორმაციით, გასულ წელს ანგარიშვალდებული კომპანიების 90%-მა მათ ფინანსური ანგარიშგებები წარდუგინა, რომელთა უდიდესი ნაწილიც უკვე გასაჯაროვდა.

ზომითი კატეგორიების მიხედვით კომპანიები ასე ნაწილდებიან:

პირველი კატეგორიის საწარმო:

სუბიექტი, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონს ლარს აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება.

ამ კატეგორიაში ანგარიშგებების წარდგენის მაჩვენებელი 78%-ია.

მეორე კატეგორიის საწარმო:

სუბიექტი, რომელიც არ არის მესამე ან მეოთხე კატეგორიის საწარმო და რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება.

ამ კატეგორიაში ანგარიშგებების წარდგენის მაჩვენებელი 85%-ია.


მესამე კატეგორიის საწარმო

სუბიექტი, რომელიც არ არის მეოთხე კატეგორიის საწარმო და რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1-10 მილიონი ლარი;
ბ) შემოსავალი 2-20 მილიონი ლარი;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-50 ადამიანი.

ამ კატეგორიაში ანგარიშგებების წარდგენის მაჩვენებელი 92%-ია.


საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი (სდპ)

იურიდიული პირი, რომელიც არის:

ა) ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ბ) კომერციული ბანკი "საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად;
გ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
დ) მზღვეველი „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ე) არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი „არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ვ) საინვესტიციო ფონდი „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ზ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირი „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
თ) საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი.

ამ კატეგორიაში ანგარიშგებების წარდგენის მაჩვენებელი 86%-ია.

იმ კომპანიებისთვის, რომლებმაც ანგარიშგებები არ წარადგინეს ჯერ ერთთვიანი გაფრთხილება, შემდგომ კი ფინანსური ჯარიმები არის გათვალისწინებული.