17.აგვისტო .2020 13:35

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი (სრული ვერსია)

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი (სრული ვერსია)
views 2291
უკან

გთავაზობთ „მეწარმეთა შესახებ“  საქართველოს კანონის პროექტს, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა.


                                                                  საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ

ზოგადი ნაწილი
თავი I. შესავალი დებულებები

მუხლი 1. გამოყენების სფერო და დისპოზიციურობის პრინციპი

1. ეს კანონი განსაზღვრავს სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებაზე უფლებამოსილების მქონე იურიდიული პირის დაფუძნების პროცედურებს, არსებობის ფორმებსა და მათი არსებობის პროცესში ამავე სუბიექტის ორგანიზაციულ-სამართლებრივ საკითხებს.

2. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, კომანდიტური საზოგადოების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კოოპერატივის წესდებით ან პარტნიორთა სხვაგვარი შეთანხმებით შეიძლება განისაზღვროს ამ კანონისაგან განსხვავებული წესები, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნორმა სავალდებულოდ შესასრულებელია, მათ შორის, როცა ნორმა უშუალოდ უკავშირდება მესამე პირის ინტერესის დაცვას.

3. სამეწა